Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. TASKMANAGER.PL JEST SERWISEM INTERNETOWYM, KTÓREGO WŁAŚCICIELEM JEST PIOTR ŁĄCZ PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ BLUE CREATION ZWANĄ W DALSZEJ CZĘŚCI REGULAMINU "TASK MANAGER".

1.2. KAŻDA OSOBA KTÓRA PRZYSTĘPUJE DO KORZYSTANIA Z SERWISU TASKMANAGER.PL TYM SAMYM PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE WARUNKI NINIEJSZEGO REGULAMINU.

1.3. SERWIS TASKMANAGER.PL JEST STRONĄ INTERNETOWĄ ZAWIERAJĄCĄ INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU DO ZARZĄDZANIA ZADANIAMI TASK MANAGER.

1.4. TASK MANAGER ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY, WYCOFANIA, ZAWIESZENIA LUB PRZERWANIA DOWOLNEJ FUNKCJI LUB WŁAŚCIWOŚCI TASKMANAGER.PL.

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

2.1. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z WSZELKICH INFORMACJI DOSTĘPNYCH W SERWISIE TASKMANAGER.PL NA WŁASNE RYZYKO

2.2. KORZYSTANIE Z TASKMANAGER.PL PODLEGA OGRANICZENIOM WYNIKAJĄCYM Z POLSKIEGO PRAWA ORAZ Z POWSZECHNIE PRZYJMOWANYCH ZASAD POSTĘPOWANIA ODNOSZĄCYCH SIĘ DO WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU, KTÓRE MAJĄ NA CELU OCHRONĘ ICH INTERESÓW ORAZ INTERESÓW OSÓB TRZECICH.

2.3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKORZYSTANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W TASKMANAGER.PL ORAZ PODJĘTE NA ICH PODSTAWIE DECYZJE SPOCZYWA WYŁĄCZNIE NA UŻYTKOWNIKU.

2.4. UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ POKRYĆ WSZELKIE STRATY I SZKODY POWSTAŁE NA SKUTEK JEGO ZAWINIONYCH DZIAŁAŃ LUB ZANIECHAŃ ORAZ ZASPOKOIĆ ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH, TAKŻE DOCHODZONE PRZED SĄDEM, SKIEROWANE PRZECIW TASK MANAGER, A ZWIĄZANE Z JEGO ZACHOWANIEM NIEZGODNYM Z NINIEJSZYM REGULAMINEM LUB W INNY SPOSÓB NAGANNYM.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ TASK MANAGER

3.1. W PRZYPADKU OTRZYMANIA UZASADNIONYCH WIADOMOŚCI, IŻ W SERWISIE TASKMANAGER.PL ZNAJDUJĄ SIĘ TREŚCI I MATERIAŁY NARUSZAJĄCE PRAWO ALBO UZASADNIONE INTERESY LUB DOBRA OSOBISTE OSÓB TRZECICH TASK MANAGER PODEJMIE ODPOWIEDNIE DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO PRZYWRÓCENIA STANU ZGODNEGO Z PRAWEM, ZASADAMI WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO I DOBRYMI OBYCZAJAMI. W SZCZEGÓLNOŚCI PODSTAWĄ DO PODJĘCIA TAKICH DZIAŁAŃ JEST UPRAWDOPODOBNIENIE TAKICH OKOLICZNOŚCI W ZNACZNYM STOPNIU ALBO PRAWOMOCNY WYROK WŁAŚCIWEGO SĄDU.

3.2. TASK MANAGER NIE JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZECHOWYWANIA KOPII ZAPASOWYCH ZAWIERAJĄCYCH JAKIEKOLWIEK MATERIAŁY PRZESŁANE BĄDŹ OPUBLIKOWANE W SERWISIE.

3.3. TASK MANAGER DOKŁADA WSZELKICH STARAŃ, ABY INFORMACJE ZAWARTE NA STRONIE INTERNETOWEJ BYŁY RZETELNE I AKTUALNE, JEDNAK NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TE INFORMACJE.

3.4. TASK MANAGER NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI ROZPOWSZECHNIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW LUB INNE OSOBY W JAKIMKOLWIEK MIEJSCU NA STRONACH TASKMANAGER.PL JAK I ZA DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKÓW NARUSZAJĄCE PRAWA AUTORSKIE LUB JAKIEKOLWIEK PRAWA OSÓB TRZECICH.

3.5. TASK MANAGER NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKŁE Z JAKICHKOLWIEK ZDARZEŃ, KTÓRE POZOSTAJĄ POZA KONTROLĄ TASKMANAGER.PL

3.6. TASK MANAGER MA PRAWO KORYGOWAĆ ZAWARTOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ WWW.TASKMANAGER.PL W DOWOLNYM CZASIE BEZ POWIADAMIANIA UŻYTKOWNIKÓW. TASK MANAGER NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE OPÓŹNIENIA, BŁĘDY LUB NIEKOMPLETNOŚĆ INFORMACJI, JAK TEŻ ZA ZAKŁÓCENIA W DZIAŁANIU STRONY INTERNETOWEJ WWW.TASKMANAGER.PL.

3.7. TASK MANAGER NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DECYZJE PODJĘTE NA PODSTAWIE INFORMACJI ZAWARTYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.TASKMANAGER.PL , ANI ZA ICH WYKORZYSTANIE PRZEZ OSOBY TRZECIE.

4. DEMO PROGRAMU TASK MANAGER

4.1. TASK MANAGER UDOSTĘPNIA MOŻLIWOŚĆ PRZETESTOWANIA PROGRAMU PRZED JEGO KUPNEM W WERSJI ONLINE JAK I W WERSJI UMOŻLIWIAJĄCEJ INSTALACJE NA SERWERZE UŻYTKOWNIKA.

4.2. UŻYTKOWNICY WERSJI DEMONSTRACYJNEJ MOGĄ Z NIEJ SKORZYSTAĆ NIE WIĘCEJ JAK JEDEN RAZ.

4.3. UŻYTKOWNICY KORZYSTAJĄCY Z WERSJI DEMONSTRACYJNEJ AKCEPTUJĄ LICENCJĘ PROGRAMU ZAMIESZCZONĄ W DALSZEJ CZĘŚCI STRONY.

5. ZASTRZEŻENIA TECHNICZNE

5.1. ZE WZGLĘDU NA TECHNICZNE OGRANICZENIA TASK MANAGER NIE MOŻE GWARANTOWAĆ, ŻE INFORMACJE PRZESYŁANE ZA POMOCĄ INTERNETU DOTRĄ DO UŻYTKOWNIKA W FORMIE BEZBŁĘDNEJ, KOMPLETNEJ I PEŁNEJ. TASK MANAGER NIE MOŻE TEŻ ZAPEWNIĆ, ŻE PRZEGLĄDANIE STRON NA PORTALU BĘDZIE ODBYWAŁO SIĘ BEZ PRZERW, WAD TECHNICZNYCH ORAZ ŻE UŻYTKOWNIK UZYSKA DOKŁADNIE TĘ INFORMACJĘ, KTÓREJ SZUKAŁ.

5.2. Z ZASTRZEŻENIEM ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW PRAWA ORAZ NINIEJSZEGO REGULAMINU TASK MANAGER NIE ODPOWIADA ZA SZKODY SPOWODOWANE WADLIWYM DZIAŁANIEM SYSTEMU TRANSMISJI, W TYM AWARIAMI SPRZĘTU, OPÓŹNIENIAMI I ZAKŁÓCENIAMI PRZESYŁU INFORMACJI,

5.3. TASK MANAGER DOŁOŻY WSZELKICH STARAŃ, ABY JAKAKOLWIEK TRANSMISJA DANYCH ZA POMOCĄ INTERNETU BYŁĄ BEZPIECZNA TZN. ABY PRZESYŁANE INFORMACJE ZOSTAŁY PRZESŁANE Z ZACHOWANIEM TAJEMNICY, CAŁOŚCI I KOMPLETNOŚCI PRZESYŁANYCH DANYCH NIEMNIEJ NIE GWARANTUJE, ŻE TRANSMISJA TAKA BĘDZIE BEZPIECZNA.

5.4. TASK MANAGER NIE GWARANTUJE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJOM DO NIEGO PRZESYŁANYM. DLATEGO WSZELKIE TAKIE TRANSMISJE SĄ REALIZOWANE NA WŁASNE RYZYKO OSOBY PRZESYŁAJĄCEJ INFORMACJE.

6. PRAWA AUTORSKIE

6.1. ZARÓWNO UKŁAD TREŚCI ZAWARTY W SERWISIE TASKMANAGER.PL JAK I POSZCZEGÓLNE JEGO CZĘŚCI, TAKIE JAK MATERIAŁY PISEMNE, ZDJĘCIA, GRAFIKA I INNE, KORZYSTAJĄ NA OGÓLNYCH ZASADACH Z OCHRONY UDZIELANEJ PRZEZ PRZEPISY PRAWA AUTORSKIEGO. KAŻDY Z UŻYTKOWNIKÓW ZOBOWIĄZANY JEST DO POSZANOWANIA PRAW AUTORSKICH.

6.2. ZAWARTOŚĆ SERWISU TASKMANAGER.PL MOŻE BYĆ PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW WYKORZYSTYWANA TYLKO DLA UŻYTKU OSOBISTEGO. WYKORZYSTANIE DO INNYCH CELÓW, A W SZCZEGÓLNOŚCI - KOMERCYJNYCH, W TYM KOPIOWANIE, PUBLICZNE ODTWARZANIE, LUB UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM W INNY SPOSÓB, MOŻE NASTĘPOWAĆ TYLKO POD WARUNKIEM UZYSKANIA WYRAŹNEGO PISEMNEGO ZEZWOLENIA ZE STRONY TASK MANAGER I W RAMACH PRZEZNACZENIA OKREŚLONEGO PRZEZ TASK MANAGER. W CELU UZYSKANIA ZGODY NA WYKORZYSTANIE ZAWARTOŚCI SERWISU, NALEŻY SIĘ Z KONTAKTOWAĆ Z TASK MANAGER POD ADRESEM KONTAKT@TASKMANAGER.PL.

6.3. KORZYSTANIE Z MATERIAŁÓW OPUBLIKOWANYCH W SERWISIE TASKMANAGER.PL W CELU INNYM NIŻ DO UŻYTKU OSOBISTEGO A WIĘC DO KOPIOWANIA, POWIELANIA, WYKORZYSTYWANIA W INNYCH PUBLIKACJACH W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ODBYWA SIĘ NA OGÓLNYCH ZASADACH PRAWA PRASOWEGO I AUTORSKIEGO.

6.4. WSZELKIE ZNAKI TOWAROWE, HANDLOWE, FIRMOWE KTÓRE WYSTĘPUJĄ NA STRONACH TASKMANAGER.PL. PODLEGAJĄ OCHRONIE PRAWNEJ NA ZASADACH PRZEWIDZIANYCH W ODPOWIEDNICH PRZEPISACH.

6.5. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SZKODY Z POWODU NARUSZENIA KTÓREJKOLWIEK Z POWYŻSZYCH ZASAD PRZEZ UŻYTKOWNIKA, BĘDZIE ON ZOBOWIĄZANY NAPRAWIENIA SZKODY TASK MANAGER NA ZASADACH OGÓLNYCH.

6.6. PUBLIKACJA LINKU DO TASKMANAGER.PL W INNYCH SERWISACH POWINNA MIEĆ FORMĘ: TASK MANAGER - PROGRAM DO ZARZĄDZANIA ZDANIAMI. W SPRAWIE PUBLIKACJI LINKU DO TASKMANAGER.PL W INNEJ FORMIE PROSIMY O KONTAKT KONTAKT@TASKMANAGER.PL.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. KONTAKTUJĄC SIĘ Z NASZĄ FIRMĄ, WYRAZILIŚCIE PAŃSTWO ZGODĘ NA PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W CELU ŚWIADCZENIA PRZEZ TASK MANAGER USŁUG LUB OTRZYMYWANIE OD TASK MANAGER INFORMACJI HANDLOWYCH.

7.2. ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH JEST TASK MANAGER.

7.3. PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ GROMADZONE I PRZETWARZANE W CELACH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEZ TASK MANAGER DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE UDZIELANIA INFORMACJI, SPRZEDAŻY ORAZ W CELU MARKETINGU USŁUG WŁASNYCH TASK MANAGER, ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 ROKU O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (DZ. U. 2002 R. NR 101, POZ. 926, ZE ZM.). PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE, JEDNAK KONIECZNE DO WYKONYWANIA PRZEZ TASK MANAGER USŁUG.

7.4. MAJĄ PAŃSTWO PRAWO DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, ICH POPRAWIANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI UZUPEŁNIENIA, UAKTUALNIENIA, SPROSTOWANIA, ORAZ UZYSKANIA INFORMACJI NA TEMAT CELU, ZAKRESU I SPOSOBU ICH PRZETWARZANIA. MAJĄ PAŃSTWO RÓWNIEŻ PRAWO ŻĄDANIA CZASOWEGO LUB STAŁEGO WSTRZYMANIA PRZETWARZANIA LUB USUNIĘCIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH.

7.5. JEŻELI WYRAZILI PAŃSTWO ZGODĘ NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI HANDLOWYCH DROGA ELEKTRONICZNĄ, ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 26 SIERPNIA 2002 ROKU O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (DZ.U. Z 2002 ROKU, NR 144, POZ.1204 ZE ZM.), INFORMUJEMY PAŃSTWA, ŻE ZGODA TA MOŻE BYĆ W KAŻDYM CZASIE ODWOŁANA POPRZEZ PRZESŁANIE INFORMACJI NA ADRES KONTAKT@TASKMANAGER.PL.

7.6. JEŻELI NIE WYRAŻACIE PAŃSTWO ZGODY NA DALSZE PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W CELU ŚWIADCZENIA PRZEZ TASK MANAGER USŁUG LUB W CELU MARKETINGOWYM, W TYM OTRZYMYWANIE INFORMACJI DROGĄ MAILOWĄ, PROSIMY O WYSŁANIE WIADOMOŚCI O TREŚCI 'REZYGNACJA' NA ADRES KONTAKT@TASKMANAGER.PL.

7.7. JEŻELI CHCIELIBY PAŃSTWO UZUPEŁNIĆ, UAKTUALNIĆ LUB SPROSTOWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE, JAK RÓWNIEŻ OTRZYMAĆ INFORMACJĘ NA TEMAT CELU, ZAKRESU I SPOSOBU ICH PRZETWARZANIA, PROSIMY O WYSŁANIE WIADOMOŚCI NA ADRES KONTAKT@TASKMANAGER.PL.

8. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

8.1. UŻYTKOWNIK, W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM PRZEZ TASK MANAGER USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, PRZEZ UDOSTĘPNIENIE TASK MANAGER IDENTYFIKUJĄCEGO GO ADRESU ELEKTRONICZNEGO, WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESYŁANIE PRZEZ TASK MANAGER, ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI POCZTY ELEKTRONICZNEJ, SKIEROWANEJ DO UŻYTKOWNIKA INFORMACJI HANDLOWEJ W ROZUMIENIU PRZEPISU ART. 2 PKT 2 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2002 R. O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (DZ.U. NR 144, POZ. 1204 Z PÓŹN. ZM.).

8.2. UŻYTKOWNIK MOŻE ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ ZWIĄZANĄ ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ TASK MANAGER.

8.3. REKLAMACJA PRZESYŁANA JEST PRZEZ UŻYTKOWNIKA DO TASK MANAGER NA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: KONTAKT@TASKMANAGER.PL.

8.4. TASK MANAGER ROZPATRUJE REKLAMACJĘ W TERMINIE 21 DNI OD DNIA JEJ PRZESŁANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

8.5. PO ROZPATRZENIU REKLAMACJI TASK MANAGER WYSYŁA UŻYTKOWNIKOWI, NA PODANY PRZEZ NIEGO ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, INFORMACJĘ O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO.

8.6. UŻYTKOWNIK PRZEZ UDOSTĘPNIENIE ADRESU ELEKTRONICZNEGO, WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESYŁANIE PRZEZ TASK MANAGER INFORMACJI HANDLOWEJ W ROZUMIENIU ART. 2 PKT 2 USTAWY, O KTÓREJ MOWA W PKT. VIII.1, W ODPOWIEDZI NA ZŁOŻONĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA REKLAMACJĘ.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. WSZELKIE SPORY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM NINIEJSZEGO REGULAMINU ROZSTRZYGAJĄ WŁAŚCIWE SĄDY POWSZECHNE.

9.2. TASK MANAGER ZACHOWUJE PRAWO DO ZMIANY TREŚCI NINIEJSZEGO REGULAMINU. WSZELKIE ZMIANY BĘDĄ ZAMIESZCZANE NA STRONIE TASKMANAGER.PL I WCHODZĄ W ŻYCIE Z DNIEM PUBLIKACJI.

Hanna Pawlak
Kierownik Sekretariatu Zarządu
Neonet
“Od 2013 roku korzystamy z oprogramowania Task Manager - programu do zarządzania zadaniami. Program Task Manager jest intuicyjnym, łatwym w obsłudze oraz bardzo pomocnym narzędziem w naszej codziennej pracy. Współpraca w ramach Task Managera układa się bardzo dobrze. Jednym z największych plusów jest otwartość firmy na wszelkie pomysły dotyczące funkcjonalności programu oraz szybka reakcja na zgłaszane uwagi. Dlatego możemy polecić program Task Manager jako efektywne, w pełni profesjonalne narzędzie ułatwiające codzienna pracę.”
Robert Zalewski
Współzałożyciel Wood Lark Group
WoodLark
“Wood Lark Group jest użytkownikiem programu Task Manager służącego do zarządzania zadaniami. Korzystanie z programu pozwoliło nam usprawnić wewnętrzne procesy. Na każdym etapie mogliśmy liczyć na profesjonalne wsparcie. Pragniemy podkreślić, że podczas naszej współpracy firma wykazywała elastyczność i otwartość na nasze oczekiwania. Z całą odpowiedzialnością możemy polecić program Task Manager innym Klientom.”
Nie zwlekaj,
wypróbuj bezpłatnie program
do zarządzania zadaniami Task Manager
Wypróbuj za darmo
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności. Zamknij