Obowiązek informacyjny

LICENCJA NA KORZYSTANIE Z PROGRAMU TASK MANAGER

PIOTR ŁĄCZ PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ BLUE CREATION (ZWANY W DALSZEJ CZĘŚCI NINIEJSZEJ UMOWY "LICENCJODAWCĄ") UDZIELA NINIEJSZYM LICENCJOBIORCY LICENCJI NA KORZYSTANIE Z PROGRAMU TASK MANAGER NA NASTĘPUJĄCYCH WARUNKACH.

1. DEFINICJE

NA POTRZEBY NINIEJSZEJ UMOWY PRZYJĘTO NASTĘPUJĄCE DEFINICJE:

A. "LICENCJOBIORCA" - OSOBA, KTÓRA DOKONAŁA ZAKUPU DOSTĘPU DO PROGRAMU ALBO W KTÓREJ IMIENIU I NA RZECZ DOKONANO TEGO ZAKUPU;

B. "FAKTURA" - FAKTURA ZAKUPU LICENCJI NA PROGRAM;

C. "PROGRAM" - SYSTEM ZARZĄDZANIA ZADANIAMI TASK MANAGER, WSKAZANY W FAKTURZE, DOSTĘPNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ TASKMANAGER.PL, SŁUŻĄCY DO ADMINISTROWANIA I KONTROLOWANIA ZADAŃ, PRZEZNACZONY DO UZUPEŁNIANIA PRZEZ LICENCJOBIORCĘ W ZALEŻNOŚCI OD JEGO POTRZEB;

D. "OPROGRAMOWANIE" - OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE SŁUŻĄCE DO KORZYSTANIA Z PROGRAMU, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ: PLIKI KONFIGURACYJNE, SYSTEM ZARZĄDZANIA ZADANIAMI - "TASK MANAGER", PROGRAM KOMPUTEROWY W FORMACIE KODU SKRYPTOWO-OBIEKTOWEGO SŁUŻĄCY DO OBSŁUGI PROGRAMU POPRZEZ WPROWADZANIA DANYCH I INFORMACJI A NASTĘPNIE ZARZĄDZANIE TYMI DANYMI;

E. "WERSJA DEMONSTRACYJNA" - WIELOSTANOWISKOWA NIE ZAREJESTROWANA WERSJA PROGRAMU, KTÓRĄ LICENCJOBIORCA OTRZYMAŁ OD LICENCJODAWCY W CELU ZAPOZNANIA SIĘ Z PROGRAMEM OFEROWANYM PRZEZ LICENCJODAWCĘ, JEGO ZAWARTOŚCIĄ I FUNKCJONALNOŚCIĄ.

2. UDZIELENIE LICENCJI I JEJ ZAKRES.

2.1. LICENCJODAWCA OŚWIADCZA, ŻE JAKO AUTOR I PRODUCENT PROGRAMU JEST WYŁĄCZNYM DYSPONENTEM MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH DO NIEGO W PEŁNYM ZAKRESIE I W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM JEST UPRAWNIONY DO UDZIELANIA LICENCJI NA JEGO UŻYTKOWANIE.

2.2. LICENCJODAWCA NINIEJSZYM UDZIELA LICENCJOBIORCY NIEWYŁĄCZNEJ I NIEPRZENOSZALNEJ LICENCJI NA KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA ORAZ DO KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO PROGRAMU W POSTACI SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZADANIAMI ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA SERWERZE LICENCJODAWCY O ZAWARTOŚCI ODPOWIADAJĄCEJ WERSJI ZAKUPIONEJ PRZEZ LICENCJODAWCĘ.

2.3. NINIEJSZA UMOWA NIE PRZENOSI NA LICENCJOBIORCĘ AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO OPROGRAMOWANIA.

2.4. LICENCJA NA KORZYSTANIE Z PROGRAMU OBEJMUJE UPOWAŻNIENIE DO KORZYSTANIA NA NASTĘPUJĄCYCH POLACH EKSPLOATACJI:

A. WPROWADZENIE DANYCH DO PAMIĘCI (BAZY DANYCH) KOMPUTERÓW LICENCJOBIORCY ORAZ JEGO ZWIELOKROTNIANIE OPROGRAMOWANIA W PAMIĘCI KOMPUTERÓW NALEŻĄCYCH DO LICENCJOBIORCY,

B. DOSTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA BEZ NARUSZANIA KODÓW ŹRÓDŁOWYCH DO PLATFORMY SPRZĘTOWEJ I KONFIGURACJI UŻYWANEJ PRZEZ LICENCJOBIORCĘ ZA POMOCĄ PLIKU KONFIGURACYJNEGO OTRZYMANEGO W RAMACH OPROGRAMOWANIA,

C. UZUPEŁNIANIE DANYCH W PROGRAMIE WŁASNYMI DANYMI I WYKORZYSTYWANIE OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA WŁASNYMI ZADANIAMI NA ZASADACH OPISANYCH W INSTRUKCJI OBSŁUGI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ PROGRAMU.

2.5. LICENCJA NA KORZYSTANIE Z PROGRAMU NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY JEST OGRANICZONA CZASOWO ZGODNIE Z PKT 4.1. NINIEJSZEJ UMOWY.

3. WYKONANIE UMOWY I WARUNKI LICENCJI.

3.1. W CELU SKORZYSTANIA Z PROGRAMU, PO DOKONANIU ZAPŁATY WYNAGRODZENIA, O KTÓRYM MOWA W PKT. 4.2., LICENCJOBIORCA OTRZYMA ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ NA PODANY PRZEZ SIEBIE ADRES KLUCZ LICENCYJNY UMOŻLIWIAJĄCY KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA NA KOMPUTERZE PRZEZNACZONYM DO INSTALACJI OPROGRAMOWANIA. KLUCZ TAKI NADAWANY JEST JEDNOKROTNIE. W UZASADNIONYCH WYPADKACH JAK NP. AWARII CZY WYMIANY SPRZĘTU, KLUCZ NADANY ZOSTANIE POWTÓRNIE.

3.2. WERSJA SIECIOWA OPROGRAMOWANIA MOŻE BYĆ UŻYWANA JEDNOCZEŚNIE WYŁĄCZNIE NA LICZBIE STANOWISK OKREŚLONEJ W OTRZYMANEJ FAKTURZE. OPROGRAMOWANIE DOSTARCZONE PRZEZ LICENCJODAWCĘ MOŻE BYĆ ZAINSTALOWANE TYLKO NA JEDNYM KOMPUTERZE.

3.3. LICENCJODAWCA GWARANTUJE LICENCJOBIORCY NIEWADLIWE FUNKCJONOWANIE PROGRAMU I ZOBOWIĄZUJE SIĘ NIEZWŁOCZNIE USUWAĆ WSZELKIE BŁĘDY KONSTRUKCYJNE I INSTALACYJNE, KTÓRE UJAWNIĄ SIĘ PO ROZPOCZĘCIU KORZYSTANIA Z PROGRAMU PRZEZ LICENCJOBIORCĘ. LICENCJODAWCA ZAPEWNIA WSPARCIE TECHNICZNE ZA POŚREDNICTWEM: FORMULARZA DO ZGŁASZANIA PROBLEMÓW TECHNICZNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ PROGRAMU, LUB TELEFONICZNIE POD NUMEREM 606 704 195.

3.4. LICENCJODAWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY PROGRAMU I SZKODY LICENCJOBIORCY SPOWODOWANE KORZYSTANIEM Z PROGRAMU W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI POWSTAŁE NA SKUTEK NIEPRAWIDŁOWEGO, NIEZGODNEGO Z DOKUMENTACJĄ PROGRAMU POSŁUGIWANIA SIĘ NIM PRZEZ PERSONEL LICENCJOBIORCY LUB WSKUTEK CZYNNIKÓW TECHNICZNYCH OD NIEGO NIEZALEŻNYCH JAK NP. WADLIWOŚĆ PRACY SERWERA LUB INNYCH KOMPUTERÓW LICENCJOBIORCY.

3.5. LICENCJOBIORCA NIE JEST UPOWAŻNIONY DO UDZIELANIA SUBLICENCJI, JAK RÓWNIEŻ ODDANIA OPROGRAMOWANIA DO KORZYSTANIA NA PODSTAWIE INNEGO TYTUŁU PRAWNEGO.

3.6. LICENCJOBIORCA NIE JEST UPRAWNIONY DO TŁUMACZENIA LUB DOKONYWANIA JAKICHKOLWIEK ZMIAN W OPROGRAMOWANIU, ANI PUBLICZNEGO ROZPOWSZECHNIANIA OPROGRAMOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI NAJMU I DZIERŻAWY. LICENCJOBIORCA NIE JEST RÓWNIEŻ UPRAWNIONY DO DEKOMPILACJI, DEASEMBLACJI LUB INNEGO UZYSKIWANIA INFORMACJI O WEWNĘTRZNEJ STRUKTURZE LUB ZASADACH DZIAŁANIA OPROGRAMOWANIA. LICENCJOBIORCA MOŻE SPORZĄDZAĆ WYDRUKI Z PROGRAMU WYŁĄCZNIE NA SWOJE POTRZEBY, NIE DOTYCZY TO JEDNAK WERSJI DEMONSTRACYJNEJ OPROGRAMOWANIA.

3.7. LICENCJOBIORCA MOŻE BEZ ZGODY LICENCJODAWCY SPORZĄDZIĆ NA SWOJE POTRZEBY JEDNĄ KOPIĘ ZAPASOWĄ OPROGRAMOWANIA DLA CELÓW ARCHIWALNYCH, KTÓRA TO KOPIA NIE MOŻE BYĆ UŻYWANA RÓWNOCZEŚNIE Z OPROGRAMOWANIEM. SPORZĄDZAJĄC KOPIĘ ZAPASOWĄ LICENCJOBIORCA JEST OBOWIĄZANY DO REPRODUKCJI NA TEJ KOPII ZASTRZEŻENIA PRAW AUTORSKICH LICENCJODAWCY ORAZ INNYCH ODPOWIEDNICH OPISÓW, KTÓRE ZNAJDOWAŁY SIĘ NA ORYGINALNYM OPROGRAMOWANIU. LICENCJOBIORCA JEST UPRAWNIONY DO SPORZĄDZANIA KOPII DOKUMENTACJI UŻYTKOWNIKA. POSTANOWIENIE TO NIE NARUSZA UPRAWNIEŃ LICENCJOBIORCY WYNIKAJĄCYCH Z ART. 75 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (D.U. NR 24, POZ. 83 Z PÓŹN. ZM.).

4. OKRES OBOWIĄZYWANIA I WYNAGRODZENIE.

4.1. NINIEJSZA LICENCJA ZOSTAJE UDZIELONA NA OKRES OKREŚLONY W FAKTURZE POCZĄWSZY OD DNIA WYSŁANIA PRZEZ LICENCJODAWCĘ KLUCZA LICENCYJNEGO, O KTÓRYM MOWA W PKT 3.1.

4.2. Z TYTUŁU UDZIELENIA LICENCJI, LICENCJODAWCA OTRZYMUJE OD LICENCJOBIORCY JEDNORAZOWE, RYCZAŁTOWE WYNAGRODZENIE W WYSOKOŚCI OKREŚLONEJ W FAKTURZE, PŁATNE PRZELEWEM NA RACHUNEK LICENCJODAWCY WSKAZANY W FAKTURZE.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

5.1. W RAZIE NARUSZENIA PRZEZ LICENCJOBIORCĘ POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW LICENCJI LICENCJODAWCA MOŻE JE WYPOWIEDZIEĆ BEZ ZACHOWANIA OKRESU WYPOWIEDZENIA. WYPOWIEDZENIE STAJE SIĘ SKUTECZNE Z CHWILĄ ZŁOŻENIA LICENCJOBIORCY PISEMNEGO OŚWIADCZENIA O WYPOWIEDZENIU. NIEZALEŻNIE LICENCJODAWCA MOŻE DOCHODZIĆ SWOICH PRAW ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM PRAWA AUTORSKIEGO. W RAZIE WYPOWIEDZENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW LICENCJI LICENCJOBIORCA OBOWIĄZANY JEST NIEZWŁOCZNIE USUNĄĆ OPROGRAMOWANIE Z PAMIĘCI KOMPUTERA.

5.2. W PRZYPADKU NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH PRZEZ LICENCJOBIORCĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TEGO TYTUŁU OKREŚLAJĄ ART. 78 I NAST. USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (D.U. NR 24, POZ. 83 Z PÓŹN. ZM.).

5.3. LICENCJODAWCA ZAPEWNIA, ŻE OPROGRAMOWANIE TWORZONE JEST Z ZACHOWANIEM NALEŻYTEJ STARANNOŚCI I Z UŻYCIEM DOSTĘPNYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OFICJALNYCH PUBLIKATORÓW. STRONY WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICENCJODAWCY ZA SZKODY PONIESIONE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ ZWIĄZANE Z UŻYCIEM OPROGRAMOWANIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZA SZKODY ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZADANIAMI ORAZ BRAKIEM DOSTĘPU DO TEGO SYSTEMU.

6. POUFNOŚĆ.

6.1. LICENCJOBIORCA POTWIERDZA, ŻE PRODUKT W FORMIE KODU ŹRÓDŁOWEGO STANOWI TAJEMNICĘ HANDLOWĄ LICENCJODAWCY. LICENCJOBIORCA WYRAŻA ZGODĘ NA ZACHOWANIE TEJ INFORMACJI W TAJEMNICY I NIEUJAWNIANIE JEJ JAKIEJKOLWIEK OSOBIE ORAZ NIEWYKORZYSTYWANIE JEJ W CELU INNYM NIŻ UŻYTKOWANIE I EKSPLOATACJA DOPUSZCZALNE Z MOCY NINIEJSZEJ UMOWY.

6.2. LICENCJOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO NIEUDOSTĘPNIANIA OSOBOM TRZECIM PROGRAMU DO SKUTECZNEGO ZAPOBIEGANIA ZAPOZNAWANIU Z PROGRAMEM OSÓB Z ZEWNĄTRZ PRZEZ ZATRUDNIONY PRZEZ SIEBIE PERSONEL.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

7.1. WSZELKIE OŚWIADCZENIA, ZAWIADOMIENIA ORAZ ZGŁOSZENIA DOKONYWANE PRZEZ STRONY, WINNY BYĆ DOKONYWANE WYŁĄCZNIE W FORMIE PISEMNEJ. ZAWIADOMIENIA I OŚWIADCZENIA DOKONANE W INNEJ FORMIE NIE WYWOŁUJĄ SKUTKÓW PRAWNYCH ANI FAKTYCZNYCH.

7.2. NINIEJSZE WARUNKI LICENCJI STANOWIĄ WYŁĄCZNĄ PODSTAWĘ PRAW I OBOWIĄZKÓW STRON W ZAKRESIE OBJĘTYCH ICH PRZEDMIOTEM I UCHYLAJĄ WSZELKIE WCZEŚNIEJSZE USTALENIA I UZGODNIENIA STRON W TYM ZAKRESIE.

7.3. W SPRAWACH NIE UREGULOWANYCH NINIEJSZYMI WARUNKAMI LICENCJI BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO ORAZ USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.

7.4. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU OPUBLIKOWANY NA STRONIE TASKMANAGER.PL STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEJ LICENCJI.

Hanna Pawlak
Kierownik Sekretariatu Zarządu
Neonet
“Od 2013 roku korzystamy z oprogramowania Task Manager - programu do zarządzania zadaniami. Program Task Manager jest intuicyjnym, łatwym w obsłudze oraz bardzo pomocnym narzędziem w naszej codziennej pracy. Współpraca w ramach Task Managera układa się bardzo dobrze. Jednym z największych plusów jest otwartość firmy na wszelkie pomysły dotyczące funkcjonalności programu oraz szybka reakcja na zgłaszane uwagi. Dlatego możemy polecić program Task Manager jako efektywne, w pełni profesjonalne narzędzie ułatwiające codzienna pracę.”
Robert Zalewski
Współzałożyciel Wood Lark Group
WoodLark
“Wood Lark Group jest użytkownikiem programu Task Manager służącego do zarządzania zadaniami. Korzystanie z programu pozwoliło nam usprawnić wewnętrzne procesy. Na każdym etapie mogliśmy liczyć na profesjonalne wsparcie. Pragniemy podkreślić, że podczas naszej współpracy firma wykazywała elastyczność i otwartość na nasze oczekiwania. Z całą odpowiedzialnością możemy polecić program Task Manager innym Klientom.”
Nie zwlekaj,
wypróbuj bezpłatnie program
do zarządzania zadaniami Task Manager
Wypróbuj za darmo
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności. Zamknij